Billedet på sidehoved
  • Sdr. Ringgade 79, 9740 Jerslev J
  • 9945 4880

Forretningsorden for distriktsskolebestyrelsen for Brønderslev Nord, Brønderslev Kommune

 

Skolebestyrelsens sammensætning

Skolebestyrelsens valg og sammensætning er i henhold styrelsesvedtægterne for Brønderslev Kommune.

Skolebestyrelsen består af 10 forældrevalgte, 5 medarbejdervalgte og 3 elevrepræsentanter, alle med stemme ret. Den egentlige fordeling af repræsentanter for de forskellige undervisningssteder, er defineret i styrelsesvedtægterne for Brønderslev Kommune.

Skoledistriktets fællesleder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktion, og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Det tilstræbes at afdelingsleder/-ne, på det undervisningssted hvor bestyrelsesmødet afholdes, deltager uden stemmeret.

Suppleanter indkaldes ved længerevarende kendt fravær (sygdom, orlov m.m.) Længerevarende fravær defineres typisk som 2 måneder eller derover.

 

Valg af formand

På første møde efter valg til skolebestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med en formand og næstformand valgt for en periode på 2 år. Formand og næstformand skal være forældrevalgte.

Efter valgperioden på to år konstituerer bestyrelsen sig på først kommende møde. Den afgående formand og næstformand kan genopstille til formandskabet.

 

Mødevirksomhed

Skolebestyrelsen udøver sit virke på skolebestyrelsesmøderne. De ordinære møder planlægges for et år af gangen på første møde efter sommerferien.

  • Antal:                              11-12 møder per år.
  • Sted:                               går på skift på de 4 undervisningssteder.
  • Varighed:                      2½ time (kl. 19.00 – 21.30)

 

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder med kort varsel, såfremt dette findes nødvendigt.

Der kan på ordinære skolebestyrelsesmøder nedsættes beslutningsdygtige udvalg, til behandling af sager der er debatteret i skolebestyrelsen.

 

Dagsorden og referat

Dagsorden, som udarbejdes af formanden i samarbejde med skoleledelsen, udsendes minimum 7 dage inden mødet til alle skolebestyrelsens medlemmer. Det tilstræbes ligeledes, at bilag til punkter på dagsordenen udsendes 7 dag inden mødet til alle skolebestyrelsens medlemmer. Dog kan enkelte bilag komme formanden eller skoleledelsen så sent i hænde, at dette ikke lader sig gøre. Disse bilag fremsendes hurtigst muligt.

 

Forretningsordenens ikraftsættelse

Forretningsordenen træder i kraft pr. 1/6 2017, og kan kun ændres på et ordinært skolebestyrelsesmøde. Skriftlige ændringsforslag skal fremsendes til formand eller skoleledelsen, således ændringsforslagene kan fremsendes med næst kommende dagsorden.

Denne forretningsorden er godkendt i skolebestyrelsen den 3/5 2017.